Alles over mest

Alles over mest op ons boerenbedrijf

Bij de Betonpleats nemen we mestbeheer serieus, waarbij we voldoen aan strenge wettelijke maatregelen en gebruik maken van innovatieve technieken voor een duurzame landbouwpraktijk. Hieronder vind je een overzicht van hoe we omgaan met mest op onze boerderij.

Wettelijke maatregelen

We voldoen aan verschillende wettelijke maatregelen die deel uitmaken van ons dagelijks beheer:

 • Fosfaatrechten en stikstofrechten: We houden ons aan de gestelde quota om de impact van fosfaat- en stikstofuitstoot te beperken.
 • Mestplaatsingsruimte per hectare: We zorgen ervoor dat we binnen de vastgestelde grenzen blijven wat betreft het verspreiden van mest op ons land.
 • Kunstmestgebruik per hectare: We streven ernaar om ons kunstmestgebruik te minimaliseren en efficiënter om te gaan met voedingsstoffen.
 • Kalenderlandbouw: We hanteren een planmatige aanpak om gewassen te verbouwen, rekening houdend met het juiste moment voor bemesting en oogst.
 • Koekompas vanuit de zuivel: We implementeren richtlijnen vanuit de zuivelsector om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.
 • Beperkingen op medicijngebruik: We beperken het gebruik van medicijnen bij onze dieren om de impact op het milieu te minimaliseren.
 • Veiligheid en BHV: We hebben maatregelen genomen voor bedrijfshulpverlening (BHV) om de veiligheid van ons personeel en dieren te waarborgen.
 • Licenties voor gewasbescherming: We zijn gecertificeerd voor het veilig gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Bufferzones voor slootkantbeheer: We onderhouden bufferzones langs de slootkanten om waterkwaliteit te beschermen.
 • Ganzen laten foerageren tegen vergoeding: We maken gebruik van ganzen om grasland te onderhouden, wat tevens een natuurlijke en duurzame benadering is.
 • BEX-boekhouding voor mineralen: We gebruiken de BEX-boekhouding om ons mineralengebruik efficiënt te beheren en te optimaliseren.

Digestaat

Een belangrijk aspect van ons mestbeheer is het gebruik van digestaat, de verwerkte mest uit onze vergister. Dit levert verschillende voordelen op voor onze boerderij:

 • Verbetering van bodemleven: Digestaat draagt bij aan een gezonder bodemleven, wat essentieel is voor de vruchtbaarheid van ons land.
 • Stabiele pH: Digestaat zorgt voor een stabiele pH-waarde in de bodem, wat gunstig is voor de groei van gewassen.
 • Beter opname van mineralen: Gewassen kunnen mineralen efficiënter opnemen uit de bodem dankzij het gebruik van digestaat.
 • Makkelijke verdeling: Digestaat kan eenvoudig worden verspreid over onze velden, wat bijdraagt aan een efficiënt gebruik van mest.
 • Minder methaanemissie: Het gebruik van digestaat vermindert de methaanuitstoot met maar liefst 80%, wat bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen.
 • Geen geuroverlast: Digestaat heeft geen sterke geur, wat zorgt voor een prettige werkomgeving op onze boerderij.

Boxstrooisel op De Betonpleats

Op De Betonpleats hechten we veel waarde aan het welzijn van onze dieren. Het gebruik van boxstrooisel speelt hierbij een cruciale rol. We hebben geïnvesteerd in innovatieve methoden om zowel de kwaliteit van het strooisel als het beheer van mest te optimaliseren. Hieronder lees je meer over onze aanpak.

Scheiden van gewone mest

Een van onze belangrijkste innovaties is het scheiden van gewone mest. Door deze scheiding kunnen we verschillende voordelen realiseren:

 • Minder strooiselgebruik: Gescheiden mest vereist minder boxstrooisel, wat resulteert in lagere kosten en minder arbeid.
 • Royaal ligbed: Onze koeien genieten van een comfortabel en royaal ligbed, wat essentieel is voor hun welzijn en gezondheid.
 • Geen speenbetrapping en dikke hakken: Door het gebruik van goed strooisel voorkomen we speenbetrapping en dikke hakken, waardoor klauwproblemen worden verminderd.
 • Beter voor de benen: Het goede strooisel zorgt voor een zachte ondergrond, wat bijdraagt aan gezondere benen van onze koeien.

Verbetering van mest met polymeren

We voegen polymeren toe aan onze mest om de scheiding te optimaliseren en de kwaliteit van de mest te verbeteren:

 • Optimalisatie van de mestscheiding: Door het gebruik van polymeren kunnen we mest efficiënter scheiden, wat resulteert in een betere verwerking en nutriëntenbehoud.
 • Minder mesttransport voor export: Gescheiden mest is gemakkelijker te transporteren en voldoet aan de eisen voor export, waardoor transportkosten worden verlaagd en logistiek wordt vereenvoudigd.

Historisch perspectief

Vroeger werd de rijkdom van een boer gemeten aan de grootte van de mesthoop. Op De Betonpleats zetten we deze traditie voort door onze mest op een duurzame en verantwoorde manier te beheren, met respect voor het milieu en de grond waarop we werken.

Wist je dat?

Voor de boekhouders onder ons: op onze boerderij houden we 380 melkkoeien op 200 hectare grond, samen met 200 stuks jongvee, wat neerkomt op 2,3 grootvee-eenheden (gve) per hectare.